Skip to main content

Het NIP

Het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) is met bijna 13.000 leden de grootste beroepsvereniging van psychologen in Nederland. Het NIP behartigt de belangen van de leden en biedt hen een platform voor het uitwisselen van kennis. Daarnaast bevordert het NIP de psychologiebeoefening in het algemeen.

Keurmerk “Psycholoog NIP”

Hubbeling Consultancy heeft sinds het jaar 2000 het officiële keurmerk “Psycholoog NIP” en staat voor kwaliteit en deskundigheid. Leden van het NIP die het keurmerk mogen voeren moeten zich bij het uitoefenen van hun beroep houden aan gedragsregels die door het NIP zijn vastgelegd in de Beroepscode.

De basisprincipes NIP beroepscode

Verantwoordelijkheid
Psychologen onderkennen hun professionele en wetenschappelijke verantwoordelijkheid ten opzichte van de betrokkenen, hun omgeving en de maatschappij. Psychologen zijn verantwoordelijk voor hun beroepsmatig handelen. Voor zover dat in hun vermogen ligt zorgen zij ervoor dat hun diensten en de resultaten van hun handelen niet worden misbruikt.

Integriteit
Psychologen streven naar integriteit in de wetenschapsbeoefening, het onderwijs en de toepassing van de psychologie. In hun handelen betonen psychologen eerlijkheid, gelijkwaardige behandeling en openheid tegenover betrokkenen. Zij scheppen tegenover alle betrokkenen duidelijkheid over de rollen die zij vervullen en handelen in overeenstemming daarmee.

Respect
Psychologen tonen respect voor de fundamentele rechten en waardigheid van betrokkenen. Zij respecteren het recht van betrokkenen op privacy en vertrouwelijkheid en houdt in dat zij voldoen aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Zij respecteren en bevorderen tevens diens zelfbeschikking en autonomie, voor zover dat te verenigen is met de andere professionele verplichtingen van de psychologen en met genoemde wet.

Deskundigheid
Psychologen streven naar het verwerven en handhaven van een hoog niveau van deskundigheid in hun beroepsuitoefening. Zij nemen de grenzen van hun deskundigheid in acht en de beperkingen van hun ervaring. Zij bieden alleen diensten aan waarvoor zij door opleiding, training en ervaring zijn gekwalificeerd.

Klachtenprocedure

Indien een cliënt van mening is dat een NIP-psycholoog zich niet heeft geconformeerd aan één of meerdere bovengenoemde punten heeft de cliënt het recht een schriftelijke klacht in te dienen bij het College van Toezicht/NIP,

Arthur van Schendelstraat 650
3511 MJ Utrecht.

Voor verdere informatie over het NIP, haar beroepscode, gedragsregels, klachtenprocedure e.d. verwijzen wij naar de website van het NIP:

www.psynip.nl.